Aslak

Kotimaa

Valikko

Kotimaa

Kokoomuksen aloitemylly: Ay-jäsenmaksujen verovapaus pois, Rytille liputuspäivä, ei naamareita mielenosoituksiin, koirille päästövero, Petsamo takaisin...

Politiikka
Kokoomusyhdistykset toimittivat Lappeenrannan puoluekokoukselle kaikkiaan 248 aloitetta.
Suurin osa aloitteista koskee koulutuspolitiikkaa, sosiaali- ja terveyspolitiikkaa tai työ- ja elinkeinopolitiikkaa. Puoluehallitus on laatinut aloitteisiin vastauksensa, joissa esitetään joko aloitteen hyväksymistä, hylkäämistä tai vastauksen katsomista riittäväksi selvitykseksi. Lopullisen vastauksen päättää puoluekokous.

Ilta-Sanomat kävi läpi aloitteet ja poimi niistä kiinnostavimmat ja poleemisimmat sekä ne, jotka on ehkä tehty ns. ”kieli poskessa.”

Teljän kokoomus Porista on sitä mieltä, että ammattiyhdistysliikkeiden jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuus tulee poistaa.

– Yksittäisen tahon etuja ajavan lobbausorganisaation jäsenmaksujen verovähennysoikeus ei ole perusteltua, Teljän kokoomuksen aloitteessa todetaan.

Puoluehallitus esittää, että puoluekokous hyväksyisi aloitteen seuraavassa muodossa: ”Puoluekokous toteaa kokoomuksen tavoitteena olevan tehottomien verotukien, kuten työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen (pl. työttömyyskassojen jäsenmaksut) verovähennysoikeuden poistaminen ja verokantojen vastaava alentaminen.”

Vaasan Kokoomusnuoret ry esittää, että ammattiyhdistysliikkeet asetetaan verovelvollisiksi, jolloin ne kantavat vastuunsa Suomen talouden tasapainottamisessa.

Puoluehallitus viittaa vastauksessaan valtiovarainministeriön arvioon, jonka mukaan yleishyödyllisten yhteisöjen osalta yhden ryhmän osalta poikkeava sääntely ei olisi yhdenvertaisuusnäkökulmasta mahdollista ja esittää, että puoluekokous toteaisi vastauksen riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta.

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry esittää, että lakkoavustukset saatettaisiin ansiotuloverotuksen piiriin.

Valtiovarainministeriön arvion mukaan lakkoavustuksen poistaminen lisäisi valtion verotuloja vuosittain noin 100 000 euroa, mutta puoluehallitus korostaa, että muutos olisi ennen kaikkea periaatteellinen ja että puoluekokous hyväksyisi aloitteen.


Ay-liike tuntuu muutenkin olevan kokoomuslaisten hampaissa. Laittomista lakoista on useita aloitteita. Esitetään muun muassa seuraavaa: Laittomien lakkojen hyvityssakoista on luovuttava ja siirryttävä laittomien lakkojen kohteena oleville työnantajille maksettaviin vahingonkorvauksiin, laittomien lakkojen sanktioita kovennettava, laittomien lakkojen sakkoja ja vahingonkorvauksia kovennettava ja laittomien lakkojen vahingonkorvausvelvollisuus on saatava oikeudenmukaiselle tasolle.

– Työmarkkinaosapuolet ovat neuvotelleet työrauhan parantamisesta jo pidemmän aikaa. Mikäli neuvottelut eivät tällä hallituskaudella johda lopputulokseen, kokoomus on valmis harkitsemaan myös hallituksen yksipuolisia lainsäädäntötoimenpiteitä, puoluehallitus toteaa ja esittää, että puoluekokous toteaisi vastauksen riittäväksi selvitykseksi aloitteiden johdosta.

Yleissitovuudesta luovuttava

Kokoomuksen nuorten liitto esittää, että työehtosopimusten yleissitovuudesta on luovuttava. Se perustelee kantaansa mm. sillä, että Suomen työmarkkinat kuuluvat maailman jäykimpiin eikä kaikista työehtoihin liittyvistä kysymyksistä voida enää sopia keskusjohtoisesti.

– Suomen on aika siirtyä avoimen markkinatalouden aikaan myös työmarkkinoilla, aloitteessa todetaan.

Myös Puotilan kokoomus Helsingistä ja Kupittaan kokoomus Turusta esittävät työehtosopimusten yleissitovuudesta luopumista.

Puoluejohto on laatinut aloitteeseen pitkän ja seikkaperäisen vastauksen. Siinä mm. todetaan, että aloitteentekijät ovat oikeassa analyysissaan, että työlainsäädäntö vaikuttaa merkittävästi työllisyyteen ja hyvinvointimme perustuksiin.

– Mikäli yleissitovuudesta luopumista alettaisiin harkinta, tulisi samalla tarkastella työehtojen sääntelyn kokonaisuutta. Tässä yhteydessä tulisi ottaa kantaa muun muassa siihen, olisiko työlainsäädäntöä syytä täydentää uusilla säännöksillä työntekijöiden suojelemiseksi ja työnantajien tasapuolisen aseman turvaamiseksi.

– Yleissitovuusäännökset sisältävä työsopimuslaki on työelämän peruslaki. Työsopimuslain ja työelämän sääntelyn kehittämistarpeita arvioidaan vakiintuneesti valtiovallan sekä keskeisten työnantajia ja työntekijöitä edustavien järjestöjen kesken, puoluehallituksen vastauksessa todetaan.

– Kokoomus tukee työmarkkinaosapuolia joustavuutta lisäävien ja kilpailukykyä parantavien ratkaisujen aikaansaamiseksi. Suomen työmarkkinoita kannattaisi kehittää kohti pohjoismaista mallia. Työttömyyden vähentämiseksi kokoomus on kuitenkin valmis edistämään työelämän joustoja ja erityisesti paikallista sopimista myös hallituksen päätöksin lainsäädännöllä, kunhan työntekijöiden riittävä turva ja palkkataso turvataan tavalla tai toisella.

Puoluehallitus esittää, että puoluekokous toteaisi vastauksen riittäväksi selvitykseksi aloitteen johdosta.


Risto Rytille liputuspäivä

Tampereen kansalliset nuoret esittävät, että presidentti Risto Rytin muistolle myönnettäisiin oma liputuspäivä.

– Lukuisia merkittäviä suomalaisia on muistettu monin tavoin, mutta yksi merkittävimmistä Suomen vapauden ja länsimaisten arvojen puolustajana toimineista henkilöistä on jäänyt vailla ansaitsemaansa kansallista kunnioitusta – tämä henkilö on presidentti Risto Ryti.

– Tänä vuonna 25. lokakuuta presidentti Rydin kuolemasta tulee kuusikymmentä vuotta täyteen. Risto Rydin uhraukset ja toimet puolustivat kokoomuslaisillekin tärkeitä perusarvoja kuten vapautta, kotia, uskontoa ja isänmaata.

Puoluejohto heittää pallon sisäministeriölle, joka käsittelee valtioneuvoston ohjesäännön mukaisesti Suomen lippua ja Suomen vaakunaa koskevat asiat. Sisäministeriö voi antaa suosituksia yleisestä liputuksesta sekä antaa määräyksiä valtion virastojen ja laitoksien liputuksesta.

– Sisäministeriö voisi näin määrätä Risto Rydin kunniaksi valtion virastojen ja laitoksien liputuksen sekä tehdä asiaa koskevan suosituksen almanakkatoimistolle. Jokainen suomalainen voi jo nyt vaikkapa liputtamalla kunnioittaa Risto Rydin muistoa ja saavutuksia, puoluehallitus toteaa vastauksessaan ja toivoo, että puoluekokous toteaisi vastauksen riittäväksi.


Ilman naamioita ja naamareita mielenosoituksiin

Kälviän kokoomus on huolissaan siitä, että anarkistit esiintyvät ”anonyymeinä ja naamioituneina mielenilmaisuissa ja mielenosoituksissa ilman viranomaisten lupaa.”

– Poliisin on miltei mahdotonta tunnistaa heitä. Oikeusvaltion on suojeltava kansalaisiaan anarkisteilta ja niiltä, jotka käyttävät perustuslain turvaamaa kokoontumis- ja yhdistymisvapautta vahingontekoihin vaarantamalla ulkopuolisten ihmisten henkeä, terveyttä tai koskemattomuutta ja aiheuttamalla yksityiselle ja julkisyhteisölle taloudellista vahinkoa tai henkistä kärsimystä tai tekemällä ruumiillista väkivaltaa virantoimituksessa olevia lainvalvojia kohtaan, kälviäläisten aloitteessa kirjoitetaan

He haluavat, että että mielenosoituksissa, mielenilmaisuissa ja vastaavissa on esiinnyttävä omilla kasvoillaan ilman naamioita ja naamareita.

Puoluehallitus taas katsoo, että perustuslakivaliokunnan näkemys yhdessä jo säädetyn rikoslain kanssa luo riittävät puitteet naamioitumiselle mielenosoituksissa.

– Joillekin esimerkiksi työn tai aseman puolesta kasvojen peittäminen osittain tai kokonaan mahdollistaa sananvapauden toteuttamisen. Puoluehallitus ei halua olla rajoittamassa tätä, puoluehallituksen kieltävässä vastauksesessa todetaan.

Petsamo takaisin ja koirille eläinpäätösvero

Joensuun kokoomusnuoret esittää toisessa maailmansodassa menetetyn Jäämeri-yhteyden täysimittaista palauttamista takaisin Suomelle Venäjältä. Perusteeksi palauttamiselle se ilmoittaa ”merkittävän liikenteen kasvun Jäämeren alueella viime vuosina.”

Puoluejohto ei ajatukselle lämpene. Se viittaa Pariisin rauhansopimukseen ja ETYKin päätösasiakirjaan.

– Suomen ja Venäjän suhteiden perusteista tehdyn sopimuksen 3 artiklan mukaan sopimuspuolet sitoutuvat säilyttämään yhteisen rajansa hyvän naapuruuden ja yhteistyön rajana ETYKin päätösasiakirjan mukaisesti sen loukkaamattomuutta ja toistensa alueellista koskemattomuutta kunnioittaen.

Helsingin teknisten kokoomus esittää eläinpäästöveroa ilmastotalkoiden hengessä.

– Esimerkiksi autoa tarvitsevat suomalaiset ja autoilun harrastajat joutuvat vuosittain maksamaan satojen eurojen ajoneuvoveron, jonka suuruus riippuu auton aiheuttamista CO2-päästöistä. (--) Ilmastotalkoita koskevassa keskustelussa ei olla riittävästi otettu huomioon, että esimerkiksi koirien aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt ovat noin kaksinkertaiset suurikokoiseen katumaasturiin verrattuna, aloitteessa todetaan.

Puoluehallitus perustelee hylkäävää kantaansa sillä, että ”eläinpäästövero” olisi melko vaikeasti kerättävissä ja valvottavissa. Sen mukaan kokoomus haluaa ennemminkin purkaa normeja kuin lisätä niitä.

– Lisäksi tällainen vero kohdistuisi suurelta osin todennäköisesti maa- ja porotalouden harjoittajiin. Kokoomus ei halua kasvattaa maatalouden verorasitusta, puoluejohdon vastauksessa todetaan.

Suomesta monarkia

Joensuun Opiskelevat Porvarit ry vaatii, että Suomen on välittömästi alettava valmistella toimia monarkiaan siirtymiseksi nykyisen presidenttikauden jälkeen.

– Vuonna 1918 eduskunta valitsi Suomelle saksalaissyntyisen kuninkaan (Hessenin prinssi

Friedrich Karl), mutta sodanjälkeinen ulkopoliittinen tilanne esti suunnitelmat. Ajat ovat kuitenkin muuttuneet, eikä enää monarkiaan siirtymiselle ole esteitä. Täten kokoomuksen tulisi palata alkuperäiseen tavoitteeseensa Suomen muuttamiseksi monarkiaksi.

– Suomella on tällä hetkellä pätevä tasavallan presidentti. Presidentin valtaoikeuksia on kuitenkin viime aikoina karsittu, ja onkin tarpeen kysyä, onko enää järkevää pitää kalliita vaaleja kuuden vuoden välein. Jos valtionpäämiehen tehtävä Suomessa on enää vain edustaa ja toimia arvojohtajana, olisi eurooppalaistyyppinen monarkia tähän luontevampi ratkaisu, aloitteessa todetaan.

Puoluehallitus huomauttaa, että kokoomus on vuodesta 1919 lähtien kannattanut Suomen perustuslain ensimmäisen lauseen mukaista Suomen valtiosääntöä, jonka mukaan Suomi on valtiomuodoltaan tasavalta ja esittää, että puoluekokous hylkää aloitteen.

Edit 27.5. kello 13.27. Lisätty loppuun puoluekokousaloite monarkiaan siirtymiseksi.

Kommentit

  Näytä lisää
  Kommentointi on päättynyt

  Näitä luetaan!

  1. 1

   Sulhanen tuomittiin brittikirjailijan murhasta – kirjailija oli keksinyt itse ruumiin piilopaikan

  2. 2

   Lauri, 30, kertoo miksi pettää vaimoaan Tinder-naisten kanssa: ”En tunne minkäänlaista syyllisyyttä”

  3. 3

   Nämä kuitit kannattaa säästää – ”Silloin kuittien on löydyttävä”

  4. 4

   Yle: Suomalaissyntyinen Carolina taistelee väkivaltaa vastaan Tukholmassa – oma poika tapettiin kotiovelle

  5. 5

   Näitä tuotteita Suomen vaarallisimmat vangit himoitsevat selleihinsä Riihimäen vankilan omasta kaupasta

  6. 6

   Nuorten epäasiallinen tempaus rikkoi hiihtohissin Turussa – ”Tulee hemmetin kova puhuttelu”

  7. 7

   Julkkiksilta sataa tukea rumaksi haukutulle Maria Veitolalle – Rakel Liekiltä tyhjentävä kommentti

  8. 8

   Nasa: Tutkijat löysivät seitsemän Maan kaltaista planeettaa – kolmella suotuisat olosuhteet elämälle

  9. 9

   Katso parhaat kuvat – tällaiset olivat Lahden MM-avajaiset

  10. 10

   Aviopari etsii seuraa Tinderissä – kertoivat aamu-tv:ssä parinvaihdon olevan onnellisen liiton salaisuus: Somessa palautevyöry

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Julkkiksilta sataa tukea rumaksi haukutulle Maria Veitolalle – Rakel Liekiltä tyhjentävä kommentti

  2. 2

   Traaginen onnettomuus Helsingissä – työkoneen kauha osui kävelijään, nainen kuoli vammoihinsa

  3. 3

   Kummisetä antoi 10-vuotiaalle tyttärelle lahjarahaa – Kela rokotti koko perheeltä 341,52 euroa/kk

  4. 4

   Anu Saagim haukkui Maria Veitolaa rumaksi suorassa lähetyksessä – Veitola harmistui studioyleisön reaktiosta: ”Yleisö nauraa ja taputtaa”

  5. 5

   Patrik Laine varasti show’n Torontossa – 30 maalia täyteen

  6. 6

   Nämä kuitit kannattaa säästää – ”Silloin kuittien on löydyttävä”

  7. 7

   Video: Kajaanin hyppyrimäki räjähti näyttävästi

  8. 8

   Näitä tuotteita Suomen vaarallisimmat vangit himoitsevat selleihinsä Riihimäen vankilan omasta kaupasta

  9. 9

   Tv-tähden sekava käytös ihmetytti aamu-tv:ssä – oliko muoti-idoli humalassa? Syljeskeli ja selasi puhelintaan, somekansa äimistyi

  10. 10

   Kolmen lapsen yh-äidille annettiin tv-sarjassa 30 000 euroa – törsäsi lähes kaiken neljässä viikossa hajuvesiin ja vaatteisiin: ”Olen pettynyt”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Julkkiksilta sataa tukea rumaksi haukutulle Maria Veitolalle – Rakel Liekiltä tyhjentävä kommentti

  2. 2

   MTV: Saara Aalto kärsii kiusallisesta ja kivuliaasta naistentaudista: ”Ei parannuskeinoa”

  3. 3

   Kummisetä antoi 10-vuotiaalle tyttärelle lahjarahaa – Kela rokotti koko perheeltä 341,52 euroa/kk

  4. 4

   Pekka Vähäsöyrinki tunnusti Mika Myllylän haudalla, milloin dopinginkäyttö alkoi: ”Siinä hetkessä annoin periksi”

  5. 5

   Traaginen onnettomuus Helsingissä – työkoneen kauha osui kävelijään, nainen kuoli vammoihinsa

  6. 6

   Stubb opetti Trumpille faktoja Ruotsista – viesti sytytti kiivaan keskustelun

  7. 7

   Kanadan hurmuriministeri sai Ivanka Trumpin pasmat sekaisin – flirttaileva kuva leviää vauhdilla

  8. 8

   Yleinen virhe wc-pöntöllä: Tästä syystä pyttyyn jää helposti ”jarrutusjäljet”

  9. 9

   Anu Saagim haukkui Maria Veitolaa rumaksi suorassa lähetyksessä – Veitola harmistui studioyleisön reaktiosta: ”Yleisö nauraa ja taputtaa”

  10. 10

   Nokialla pahoinpidelty 17-vuotias tyttö on kuollut

  11. Näytä lisää

  Näitä luetaan!

  1. 1

   Sulhanen tuomittiin brittikirjailijan murhasta – kirjailija oli keksinyt itse ruumiin piilopaikan

  2. 2

   Lauri, 30, kertoo miksi pettää vaimoaan Tinder-naisten kanssa: ”En tunne minkäänlaista syyllisyyttä”

  3. 3

   Nämä kuitit kannattaa säästää – ”Silloin kuittien on löydyttävä”

  4. 4

   Yle: Suomalaissyntyinen Carolina taistelee väkivaltaa vastaan Tukholmassa – oma poika tapettiin kotiovelle

  5. 5

   Näitä tuotteita Suomen vaarallisimmat vangit himoitsevat selleihinsä Riihimäen vankilan omasta kaupasta

  6. Näytä lisää
  1. 1

   Julkkiksilta sataa tukea rumaksi haukutulle Maria Veitolalle – Rakel Liekiltä tyhjentävä kommentti

  2. 2

   Traaginen onnettomuus Helsingissä – työkoneen kauha osui kävelijään, nainen kuoli vammoihinsa

  3. 3

   Kummisetä antoi 10-vuotiaalle tyttärelle lahjarahaa – Kela rokotti koko perheeltä 341,52 euroa/kk

  4. 4

   Anu Saagim haukkui Maria Veitolaa rumaksi suorassa lähetyksessä – Veitola harmistui studioyleisön reaktiosta: ”Yleisö nauraa ja taputtaa”

  5. 5

   Patrik Laine varasti show’n Torontossa – 30 maalia täyteen

  6. Näytä lisää
  1. 1

   Julkkiksilta sataa tukea rumaksi haukutulle Maria Veitolalle – Rakel Liekiltä tyhjentävä kommentti

  2. 2

   MTV: Saara Aalto kärsii kiusallisesta ja kivuliaasta naistentaudista: ”Ei parannuskeinoa”

  3. 3

   Kummisetä antoi 10-vuotiaalle tyttärelle lahjarahaa – Kela rokotti koko perheeltä 341,52 euroa/kk

  4. 4

   Pekka Vähäsöyrinki tunnusti Mika Myllylän haudalla, milloin dopinginkäyttö alkoi: ”Siinä hetkessä annoin periksi”

  5. 5

   Traaginen onnettomuus Helsingissä – työkoneen kauha osui kävelijään, nainen kuoli vammoihinsa

  6. Näytä lisää